Wzoru ogólnego alkanów

Pobierz

Informacja mówi, że jest to alkanol, czyli pochodna alkanu (nie alkenu, alkinu, polienu czy czegoś takiego).. C n H 2n+2 wzór ogólny alkanów C n H 2n+1‒ OH wzór ogólny alkoholi n - liczba atomów węgla ‒OH - grupa funkcyjna alkoholi tzw. grupa wodorotlenowa 3.Doskonale już wiemy, że wzór sumaryczny mało nam mówi, w końcu za zapisanym wzorem sumarycznym butanu, C 4 H 10 może się kryć więcej niż jeden wzór strukturalny!. Przedstawienie wzoru ogólnego alkenów, ustalanie wzorów sumarycznych alkenów do 5 atomów węgla, nazewnictwo alkenów.. Napisz nazwy i wzory sumaryczne alkanów, których czqstecz- ki przedstawiono za pomocq modeli prçcikowo-kulkowych.. Korzystając z wzoru ogólnego łatwo jest tworzyć wzory sumaryczne poszczególnych alkanów, zaczynając od najprostszego, czyli takiego, którego liczba atomów węgla (n) równa jest 1, a zatem: n = 1, CH 4 - metan.. Związki, które mają taki sam wzór sumaryczny, ale inne połączenia atomów nazywamy izomerami .Na alkany jest nawet wzór ogólny [1], który zapewne jest ci znany : C n H 2n + 2.. Nie tylko ich nazewnictwo i wzory, ale również reakcje spalaniaA jakby co, to nie krępuj się.Tym razem zacznę od opracowania wzoru ogólnego tego alkoholu.. Posiadają one budową łańcuchową i nie zawierają grup funkcyjnych.. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 4 atomach węgla.. 4.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Przypomnienie wiadomości na temat alkanów: wzór ogólny, szereg homologiczny, właściwości alkanów..

Skorzystaj ze wzoru ogólnego alkanów.

W dodatku ma tylko jedną grupę hydroksylową −OH.. 0.tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów (C) zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy alkanów z wykorzystaniem ich wzoru ogólnego (C)2.. Przedstawienie wzoru ogólnego alkanów, ustalanie wzorów sumarycznych alkanów do 5 atomów węgla, nazewnictwo alkanów.. Najważniejsze co powinieneś o nich wiedzieć, to: a) Ich główny wzór to: C n H 2n+2 (pod "n" wystarczy podstawić numer tego alkanu którego wzór chcemy otrzymać)ALKANY-końcówka an-wiązania kowalencyjne-pomiędzy atomami wągla występuje wiązenia typu sigma Zasady nonenklatury systematycznej związków organicznych: 1. podstawę stanowi nazwa najdłuższego łańcucha węglowego 2. obecność 2 lub większej ilości postawników oznacza się za pomocą liczebników greckich: di, tri, tetra itd.Alkany są przedstawicielami związków organicznych jakimi są węglowodory.. Do naturalnych źródeł węglowodorów należą A. ropa naftowa i gaz ziemny.. Dzięki niemu znając liczbę węgli w alkanie znamy liczbę atomów wodoru, ale tak naprawdę dostarcza nam to jeszcze jednej, powiedziałbym nawet, że ważniejszej informacji.-podać wzory sumaryczne pierwszych dziesięciu alkanów na podstawie ogólnego wzoru alkanów,-narysować wzory strukturalne i półstrukturalne dziesięciu pierwszych alkanów z szeregu homologicznego.-obliczać masę cząsteczkową dowolnego alkanu..

Nazwy alkanów majq koócówke , np. but an.

Zadanie 1.. Zadanie 2.. Alkany to pierwsze węglowodory które omawiane są w szkole.. Alkany możemy również zapisywać stosując wzory skrócone (półstrukturalne), np. wzór butanu: \(CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3\)Alkany to homologi metanu, czyli związki organiczne o podobnej budowie do metanu.. Nazwa: Wzór sumaryczny: Nazwa: Wzór sumaryczny: Modele atomów: Nazwa: Wzór sumaryczny: Nazwa: Wzór sumaryczny:Odpowiedzi (1) sun .. 1. o 5 atomach węgla, 2. o 7 atomach węgla.na podstawie ogólnego wzoru szeregu alkenów napisz wzory sumaryczne butenu i pentenuZapraszam na lekcję16 minut i ALKANY masz w małym paluszku!. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych .. AK2 Umiejętność tworzenia nazw prostych izomerów alkanów.. cis, kiedy podstawniki ulokowane są po jednej stronie wiązania podwójnego.. D: Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:-pisać wzory sumaryczne alkanów o podanej liczbie atomów węgla,-pisać wzory sumaryczne alkanów o podanej liczbie atomów wodoru,Przydatność 50% Wzory Kinematyka V= s : t - szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t - przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 - droga (ruch przyspieszony) V= a*t - prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t - droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] - siła 1N = kg*m/s2 Fw - siła wypadkowa m [kg] - masa Fc -.Alkeny, pomimo takiego samego wzoru sumarycznego mogą różnić się budową (zjawisko to nazywa się izomerią cis i trans)..

Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2.

CK1 Znajomość produktów reakcji całkowitego spalania węglowodorów.. całkowite: C3H4 + 4 O2 → 3 CO2 + 2 H2O.. wrzenia [˚c] temp.. Cząsteczki alkoholi zawierają grupę.. alkilową.. i grupę .hydroksylową.. Zadanie pracy domowej.. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych, półstrukturalnych i grupowych alkanów do pięciu atomów węgla w .Wzory prezentowane wyżej są pełnymi wzorami strukturalnymi.. Zbudowane są wyłącznie z atomów węgla oraz wodoru i posiadają wzór ogólny: C Indeks dolny n n H Indeks dolny 2n+2 2n+2.. trans, kiedy podstawniki ulokowane są przeciwnej stronie wiązania podwójnegoUmiejętność tworzenia wzorów sumarycznych węglowodorów na podstawie wzoru ogólnego szeregu homologicznego alkanów, alkenów, alkinów..

Na podstawie wzoru ogólnego alkanów, ustal wzór alkanu o 3 atomach węgla.

Budowa szkieletu .. Zapisz wzór sumaryczny, strukturalny oraz podaj nazwę alkoholu.. Wzór możemy tym samym opisać jako C x H 2x+1 OH, a na nasze potrzeby wystarczy C x H 2x+2 O.marycznych alkanów.. n = 2, C 2 H 6 - etan.ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: CnH2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).. C. węgiel kamienny i gaz ziemny.. - Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.. topnienia [˚c] gĘstoŚĆ [g/ml]Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych tworzy się przez zastąpienie w alkanach jednego atomu wodoru grupą funkcyjną -OH.. niecałkowite: C3H4 + O2 → 3 C + 2 H2O.. Są wykonane obliczenia dzięki którym można zapisać wzór sumaryczny alkanu.. Alkany to węglowodory nasycone - zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, w których cząsteczkach pomiędzy kolejnymi atomami węgla występują jedynie wiązania pojedyncze.. Alkany można opisać za pomocą wzoru ogólnego:Alkany przedstawia się za pomocą ogólnego wzoru A. CnH2n-2 B. CnH2n-1 C. CnH2n D. CnH2n+2 3.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w cząsteczkach alkanów mogą być zarówno proste, jak i rozgałęzione, jednak nie mogą tworzyć pierścieni ani zamkniętych pętli - cykloalkany nie są zatem alkanami.Wzór ogólny.. B K 3 Umiejętność rozróżniania reakcji charakterystycznych dlaWzór ogólny alkoholi jest następujący .. CnH2n+1-OH.. D. gaz ziemny i benzyna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt