Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Pobierz

Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Kursy online dla nauczycieli: KURS ONLINE: Warsztat pracy pedagoga specjalnego.. 3.- Zabawy muzyczno-ruchowe ĆWICZENIA KOREKCYJNE a) Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacanie słownika - uściślanie rozumienia pojedynczych słów (nazw zwierząt, roślin rzeczy itp.).. Tytuł programu: "Bawię się i uczę" [pic] Cele programu: Cel główny: wyrównywanie startu szkolnego dzieci z trudnościami w uczeniu się.. ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. • pisanie ze słuchu z analizą słuchową.. - opowiadanie ilustracji.podkreślanie podanych liter ze słuchu w wyrazie.. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.. łączenie sylab w wyrazy.. - powtarzanie wyrazów, zdań, opowiadań.. Ilość uczniów w grupie: czterech.. Polisensoryczne usprawnianie poprawnej pisowni", "Trening słuchu", "Dźwięki naszego otoczenia", "Trening ortograficzny", "Dyktanda graficzne", "Dyktanda ortograficzne",CELE, KIERUNKI, ZADANIA PROGRAMU Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości..

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .

- uściślanie rozumienia zadań.. Tak wyznaczony cel wymaga sprecyzowania celów operacyjnych - etapowych: 1.Wspomaganie rozwoju emocjonalno- społecznego: - dostarczenie emocjonalnego wsparcia, - rozbudzanie siły we własne możliwości, - rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi, - dostosowanie własnego zachowania do istniejących norm, - wzmacnianie samooceny poprzez eksponowanie mocnych stron, - identyfikacja i określenie swoich stanów emocjonalnych.Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności, korygowanie zaburzonych funkcji oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Pobierz załącznik Plik DOC o rozmiarze 120.72 KB w języku polskim Aplikacje dostępne wprogramy komputerowe: "Sposób na dysleksję", "Dyslektyk 2", gry: "Ortogra", "Gry ortograficzne", "Karty ortomagiczne.. Cele bezpośrednie: - stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,1.. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych.. WSTĘP Program ten jest przeznaczony do realizacji na zajęciach rewalidacyjnych: "Uspołecznianie - korygowanie niepożądanych zachowań społecznych i wzmacniania zachowań społecznie akceptowanych".Program.. Usprawnianie zaburzonych funkcji.. KURS ONLINE: Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu.PROGRAM..

Nazwa zajęć : Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju uczniaAutorski program zajęć korekcyjno‑kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych.. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości i predyspozycji rozwojowych.. dla uczniów klasy I. mgr Grażyna Koruszowic.. 3.Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.. Czynności związane z zakończenie programu: 1.. Cele szczegółowe: • kształtowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania • stymulowanie rozwoju intelektualnego • usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznychPlan zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla klas 4-8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie.. - układanie z wyrazów zdania.. Opracowywanie zestawów ćwiczeń do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.Posts about Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI written by sylwiaiwan.. Cele szczegółowe:• stymulowanie rozwoju intelektualnego .Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Rok szkolny 2014/2015 Program dla ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Xxx xxx - u chłopca w wyniku przeprowadzonych badań psychologiczno - pedagogicznych w poradni stwierdzono autyzm dziecięcy atypowy i upośledzenie umysłowe w stopniu .Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów..

Planowanie i konstruowanie programów i konspektów zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Stworzenie odpowiedniej, życzliwej atmosfery.. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.. Stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnienie analizatora słuchowego, wzrokowego oraz motoryki dużej i małej.. Cele szczegółowe - terapii pedagogicznejCelem zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach I - III jest pomoc dzieciom z trudnościami i niepowodzeniami w nauce szkolnej.. Założenia i cele programu: wsparcie ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi poprzez wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju w tym:program zajęć korekcyjno kompensacyjnych • pliki użytkownika aisza96 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program pracy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu.doc, Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.docOrganizacja zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w świetle przepisów prawnych.. uzupełnianie wyrazów literami.. 2.Zasadniczym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu, by umożliwiło to im dalszą naukę w szkole.. Przekazanie dziecku i rodzicom informacji do pracy własnej nad problemem Oczekiwane efekty: 1..

Autor koncepcji programowej i realizator zajęć: Liczba grup : jedna.

Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową: dobieranie par jednakowych obrazków, figur geometrycznych.Mar 5, 2021Cele: • usprawnianie tempa czytania • praca nad rozumieniem tekstu • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej • ćwiczenie pamięci i koncentracji • rozwijanie słownictwa • wykształcanie poprawności ortograficznej • ćwiczenie sprawności grafomotorycznej • rozwijanie myślenia logicznego pomoce: tekst opowiadania pocięty na kawałki, blok techniczny, klej, obrazki historyjki, paski ze zdaniami oraz pojedyncze, pasujące wyrazy Przebieg zajęć I.. Elementy kinezjologii .Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. - słuchanie opowiadań.. Cele szczegółowe: • stymulowanie rozwoju intelektualnego • usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznychDo najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno - kompensacyjnej zaliczamy.. loteryjki wyrazowe.. Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju uczennicy 2.. Zawiera bardzo liczne propozycje ćwiczeń i zabaw, pomagających rozwijać poszczególne funkcje poznawcze, a także propozycję zajęć terapii pedagogicznej.. Udział w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych mający na celu obniżonych funkcji w obrębie: Motoryki małej i dużej Percepcji słuchowej Koordynacji wzrokowo - ruchowej i tempa na materiale graficznym III.. Podpis specjalistów Podpis rodzica Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych opracowała: Anna Olejniczak Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycielizajęć, obserwowanie jakości wykonywanych ćwiczeń; analiza wytworów pracy uczniów.. pisanie ze słuchu samogłosek, spółgłosek, sylab.. VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno Procedury zajęć rewalidacyjnych Procedury organizacji zajęć korekcyjno Plan zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla klas 4-8Tagi: program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, szkoła specjalna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Aspekty diagnozy umiejętności czytania i pisania dzieci i młodzieży.. Dlatego też należy oddziaływać za pomocą środków dydaktycznych, pedagogicznych i wychowawczych w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.1 day ago2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt