Oceną opisowa klasa 2 uczeń słaby

Pobierz

Stopnie nie sprzyjały uczniom we współdziałaniu w grupie.. Uczeń: - wykonuje zadania dokładnie, starannie i w dobrym tempie.-tempo pracy jest dobre, a prace estetyczne.Uczeń słaby psychicznie, który wkładał dużo wysiłku w opanowanie materiału a otrzymywał słabe oceny, w końcu wątpił w swoje możliwości i umiejętności i przestawał się uczyć, bo nie widział w tym dalszego sensu.. B - wyniki w nauce dobre.. Tworzy ciekawe wypowiedzi ustne na różne tematy .. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Po przeczytaniu takiej oceny powinniśmy od razu zorientować się, na jakim poziomie jest dziecko, z czym sobie radzi, a na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę.. W pisaniu ze słuchu popełnia drobne błędy, powinien więc na bieżąco opanowywać zasady ortograficzne.. Jego prace są mało staranne.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.. Znajomość słownictwa: bardzo dobra, dobra, słaba, bardzo słaba, uczeń nie zna podstawowego słownictwa; 2.. P. ma 10 lat, urodził się w 41 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie, z masą urodzeniową 3860, w zamartwicy.OCENA OPISOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 .. Często są to niższe niż u reszty klasy możliwości intelektualne, wolniejsze tempo pracy, brak ciekawości poznawczej lub brak motywacji .. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie..

Poziom wysoki - uczeń ma bogaty zasób słownictwa .

45minut.pl; Publikacje; Nauczanie początkowe; Autor Bogusława Pachur Data publikacji 2015-03-26 Średnia ocena 5,00 Pobrań 2752.. - nie odrabia zadań domowych.. Oceniając wypowiedź ustną można wziąć też pod uwagę inaczej niż powyżej sformułowane kryteria i wprowadzić skalę ocen od 6 do 1: Treść Słownictwo Komunikacja, wymowa, akcent Poprawność gramatyczna Płynność2.. Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.. Wręcz przeciwnie, były powodem szkodliwej rywalizacji.Dopuszczający (2) - Uczeń słabo opanował podstawowe techniki plastyczne.. Nie kończy zadań i nie wykonuje poleceń nauczycieli.. C - wyniki w nauce słabe.. Karty ćwiczeń.. Matematyka.. Jest ambitna, obowiązkowa i systematyczna.Jun 23, 2020Klasa 2 · NN jest dzieckiem otwartym i szczerym.. Uczeń posiada zbyt ubogi zasób słownictwa.. Szkoła podstawowa klasy 1-3.. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych.. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, często na konkretach.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Czyta teksty biegle , wyraziście , z ekspresją , w pełni je rozumie .Uczeń nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami, nie zawsze potrafi właściwie ocenić swoje zachowanie.. · NN jest dzieckiem pracowitym, obowiązkowym i zdyscyplinowanym.Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_2.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_3.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_4.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_5.doc; ..

Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.

- zachowuje się biernie na lekcji.. Ładnie pisze, prawidłowo łączy litery.. Pracę z moim uczniem P. rozpoczęłam we wrześniu 2013r.. Do wykonania każdego zadania przystępuje z zaangażowaniem.. Nie koncentruje się na wykonywanym zadaniu i nie pracuje samodzielnie.. Nie wykonuje zadań do końca.. Pracuje w wolnym tempie, nie zawsze samodzielnie.. Uczeń słaby .stara się zgodnie współpracować w grupie, choć nie zawsze potrafi opanować emocje.. Nauczyciel w toku nauczania stosuje ocenę bieżącą, która ma na celu eksponowanie indywidualnych osiągnięć ucznia.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Oto moje propozycje:Uczeń włożył dużo wysiłku w naukę.. - odmawia wykonania zadań.. Słuchanie (nie zawsze starczy nam miejsca).1.Czynnikiem warunkującym wyniki pracy dydaktycznej, jest niewątpliwie sam uczeń, jego stan zdrowia, zdolności, umiejętności, ogólny rozwój na który składają się dotychczasowe doświadczenia, wiedza, uczucia, cechy charakteru, aktywność, poziom samodzielności i dążenia do celu, zainteresowania, zamiłowania, oraz tendencje samokształceniowe.Ocena opisowa ucznia klasy 3.. Potrafi ładnie czytać w dobrym tempie.. Spotkania zespołu ( popularnie nazywanego w naszych szkołach teamem), powinny odbywać się systematycznie, np. 1 raz w miesiącu, 1 raz na 2 .Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE Ewa potrafi sama zdjąć i nałożyć odzież oraz buty, ale potrzebuje przy tym słownej zachęty i ukierunkowania przez nauczyciela..

O wystawieniu oceny bieżącej informowany jest uczeń oraz rodzic/prawny opiekun.

polskiego, nie lubi zmian w klasie, dużo czasu zajmują dziecku prace domowe, jest wrażliwy na hałas i zapach.. Tempo i staranność pracy.. Przykłady ocen opisowych uczniów klasy I na koniec roku szkolnego (świadectwo).. Pobierz (docx, 17,6 KB) Podgląd treści.Dokument zawiera propozycje przykładowych sformułowań pomocnych podczas przygotowywania oceny opisowej dla uczniów klas 1-3 przeznaczonych do modyfikacji zgodnie z własnymi potrzebami.. Stara się pracować nad swoim zachowaniem.. Potrafi dokonać oceny własnego postępowania.. Mówienie: Jako pedagodzy zakładamy, że każdy uczeń może osiągnąć sukces, a my powinniśmy go wspierać w tych dążeniach.PRZYKŁADOWE POZIOMY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY DRUGIEJ .. Angażuje się na rzecz klasy.. Lekcje Materiały pomocnicze .Apr 12, 2022Informacje od rodziców ucznia Wojtek wykazuje zainteresowanie matematyką nie lubi zajęć z jęz.. - często opuszcza zajęcia w szkole.. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, czasem krótkimi prostymi zdaniami.. Szkolni Przyjaciele .. Uczniowie ci są przedmiotem naszej szczególnej nauczycielskiej troski.. SPOSOBY PRACY.. Pracuje niesystematycznie.. Ocena opisowa zawiera informacje dotyczące: 1) edukacji polonistycznej: a.Jan 8, 2021Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są specyficzną formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim..

Dobrze funkcjonuje w sytuacjachedukacyjnych, a także ocena opisowa zachowania.

Edukacja muzyczna Celujący (6) - Uczeń jest uzdolniony muzycznie, czysto śpiewa, bezbłędnie odczytuje zapis nutowy .Jul 2, 2021Uczeń posiada ograniczony zasób słownictwa.. D - wyniki w nauce bardzo słabe.. Według skali: A - wyniki w nauce bardzo dobre.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie opanował podstawowych technik plastycznych.. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiadanie się.. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: KULTURA OSOBISTA Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, Dbałość o piękno mowy ojczystej,Oceny funkcjonowania ucznia powinien dokonywać cały zespół nauczycieli i specjalistów, pracujących z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.. Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (168022 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (144263 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstychwiele.. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne .. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. Wykazuje umiarkowaną aktywność podczas lekcji.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Uczeń tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym, używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki .Apr 27, 2022- po przerwie zbyt późno wraca do klasy.. Szkolni Przyjaciele..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt