System bezdziennikowy wzór

Pobierz

W komórkach organizacyjnych szkoły obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. System ten oparty jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Jednolity rzeczowy wykaz akt § 7.. 1) W Szkole obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Lewa strona dziennika korespondencyjnego.. Wszystkie pisma dotyczące jednej sprawy mają ten sam znak sprawy.Poniżej zamieszczony został dziennik korespondencyjny.. W odróżnieniu od systemu dziennikowego, w którym skompletowanie sprawy może nastręczać problemy, system bezdziennikowy pozwala na szybkie przygotowanie materiałów, które można złożyć do archiwum.Nr 1 - wzór pieczęci wpływu Nr 2 - wzór dziennika korespondencji Nr 3 - wzór spisu spraw Nr 4 - wzór opisu teczki aktowej Nr 5 - wzór spisu zdawczo-odbiorczego Nr 6 - wzór spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danychSep 23, 2020Wzór dziennika korespondencji określa załącznik nr 2.. Instrukcja kancelaryjna określa zasady stosowania systemu bezdziennikowego w tym: postępowanie z korespondencją, obieg dokumentów, zakładanie teczek aktowych, prowadzenie spraw.. Wzór dziennika korespondencji.. Każde pismo w danej sprawie ma ten sam numer, tę samą sygnaturę.Przykładowy wzór znaku sprawy: .742.1.2010, gdzie oznaczenie oznacza skrót nazwy jednostki organizacyjnej UŁ, liczba 742 stanowi numer z rzeczowego wykazu akt, liczba 1 oznacza numer sprawy w obrębie danej kategorii spraw, a ostatnia data - bieżący rok, w którym spawa została wszczęta.System kancelaryjny bezdziennikowy W tym systemie rejestrowana jest sprawa w spisie spraw prowadzonym dla danej grupy rzeczowej z JRWA (teczki) założonej w danym roku w danej komórce organizacyjnej..

Nie jest to więc system rzeczowy.

Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od .SYSTEM KANCELARYJNY § 6.1.. Ponadto ZAŁĄCZNIK NR 6 określa wzór spisu zdawczo-odbiorczego dla informatycznych .. (wzór formularza zawiera załącznik nr 3).. Na jego podstawie nadaje się sygnatury, porządkuje dokumenty w teczkach i przechowuje.• system bezdziennikowy, System dziennikowy opiera się na ciągłej rejestracji w danym roku kalendarzowym: • sekretariat rejestruje pismo w dzienniku kancelaryjnym (zapisuje datę pisma wpływającego, od kogo wpłynęło, treść otrzymanej korespondencji, komu korespondencję przydzielono),Podstawowe czynności w ramach systemu bezdziennikowego: - kancelaria (sekretariat) na piśmie wpływającym odnotowuje datę wpływu, przykładając stempel wpływu kancelarii ogólnej lub sekretariatu pionu (rys. 4.1), i wpisuje odpowiedni symbol (znak rozpoznawczy) komórki organizacyjnej, do której pismo ma być przekazane,Dokumentacja dla nowego pracownika - darmowe wzory dokumentów do… Przechowywanie dokumentacji dotyczącej umów zleceń i PPK Archiwizacja dokumentów pracowniczychSystem bezdziennikowy jest obowiqzkowy w in- stytucjach, w których sq wytwarzane materialy archiwalne oznaczone kategoriq A, czyli przechowywane wieczyšcie.. Sprawa rejestrowana jest przez pracownika w spisie spraw tylko raz - na podstawie pierwszego pisma ją wszczynającego, reszty pism w obrębie danej sprawy się nie rejestruje..

* System bezdziennikowy zrywa z rejestracją w dziennikach podawczych.

i załatwia je.. Nr kolejny w dzienniku korespondencji.System bezdziennikowy W systemie bezdziennikowym rejestruje się poszczególne sprawy, a nie pisma.. 2) Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej klasyfikację akt powstających w toku działalności Szkoły oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.- System bezdziennikowy zrywa z rejestracją w dziennikach podawczych.. data.Przy użytkowaniu systemów teleinformatycznych dedykowanych do realizacji określonych wyspecjalizowanych usług oraz spraw, do dokumentacji o charakterze pomocniczym, napływającej i powstającej w związku z użytkowaniem tych systemów stosuje się przepisy instrukcji, o ile w przepisach dotyczących obsługi tych systemów i prowadzenia .Ostatnio niektóre instytucje, w których obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny z obawy przed zaginięciem pism, zaczęły używać różnych pomocniczych środków ewidencyjnych.. System bezdziennikowy polega na rejestracji spraw w spisie spraw na podstawie pisma wszczynaj ą cego spraw ę .. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach obowizuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt..

W systemie tym nie rejestruje się pojedynczych pism, lecz rejestruje się załatwione sprawy.

Kopię pism załatwiających sprawę oraz oryginały pism przysyłanych przechowuje referent.. Jednolity rzeczowy wykaz akt jest załącznikiem do instrukcji.. System mieszany.. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych podlega odrębnym .Instrukcja kancelaryjna określa zasady stosowania systemu bezdziennikowego w tym: postępowanie z korespondencją, obieg dokumentów, zakładanie teczek aktowych, prowadzenie spraw i rejestrów i inne zagadnienia administracyjne.. PRZYKLAD Sygnatura w tym systemie wyglqda nastqpujqco: PB4K.DS.45—27/2016.b) system jednodziennikowy - każda komórka organizacyjna ma tylko jeden dziennik podawczy i w nim rejestruje wszystkie pisma (po lewej stronie pisma otrzymana, po prawej wysyłane), b) bezdziennikowy - nie rejestruje się w nim pojedynczych pism, lecz załatwiane w całości sprawy w spisie spraw nazywanym też wykazem spraw.. Spisy spraw i teczki spraw zakłada si ę zgodnie z wykazem akt.. Spisy te sporządza się osobno dla materiałów archiwalnych -w czterech egzemplarzach i osobno dla .3.. Następnie zamies z- czono polecenia szczegółowe do wykonania tego ćwiczenia i fragmenty pism, które należy wpisać do dziennika.. W przypadkach, gdy pismaWszystkie pozostałe jednostki państwowe i samorządowe /także te, w których gmina ma 100 % udziału/, niezależnie czy wytwarzają materiały archiwalne czy tylko dokumentację niearchiwalną, muszą opracować własną instrukcję kancelaryjną (obowiązkowo opartą o bezdziennikowy system kancelaryjny - co wynika z wyżej cytowanych przepisów), jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną.System kancelaryjny..

W tym systemie nie rejestruje się pojedynczych pism, lecz rejestruje się załatwione sprawy.

Jednolity rzeczowy wykaz akt jest załącznikiem do instrukcji.System bezdziennikowy jest obowiązkowym systemem w instytucjach, w których wytwarzane są materiały archiwalne oznaczone kategorią A (czyli przeznaczone na wieczyste przechowywanie w archiwach państwowych).. Wszystkie pisma dotycz ą ce tej samej sprawy oznacza si ę znakiem sprawy i przechowuje w teczkach /segregatorach/ wraz ze spisem spraw.. Obieg pisma jest szybszy niż w systemie .System bezdziennikowy znacznie ułatwia kompletowanie dokumentów i przechowywanie ich w teczkach spraw.. Kopię pism załatwiających sprawę oraz oryginały pism przysyłanych przechowuje referent.. System dziennikowy polega na formowaniu jednostek aktowych na podstawie numeru pisma z dziennika podawczego.. W tym systemie nie rejestrujeSystem bezdziennikowy zrywa z rejestracją w dziennikach korespondencyjnych.. Równocześnie stosuje się dziennik podawczy i spis spraw.System bezdziennikowy jest obowiązkowym systemem w instytucjach, w których wytwarzane są materiały archiwalne oznaczone kategorią A (czyli przeznaczone na wieczyste przechowywanie w archiwach państwowych).. Nr ko- lej- ny Data otrzymania korespondencji.. 3.W Politechnice obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, który stanowi podstawę oznaczania, rejestracji i łączenia dokumentacji w akta spraw oraz grupowania dokumentacji nietworzącej akt spraw.. Wzór 1.. System ten jest mniej pracochłonny.. W systemie tym nie rejestruje się pojedynczych pism, lecz rejestruje się załatwione sprawy.. System ten jest mniej pracochłonny.. i rejestrów i inne zagadnienia administracyjne.. Obieg pisma jest szybszy niż w systemie dziennikowym.System bezdziennikowy zrywa z rejestracją w dziennikach kancelaryjnych.. Rejestracja spraw nastpuje w spisach spraw, których wzór stanowi załcznik nr 1 do instrukcji.. Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, .. System dziennikowy zwany też chronologiczno-numerowym stosowany był w Cesarstwie Austriackim, a potem w Austro-Węgrzech, w tym także administracji Galicji.System kancelaryjny bezdziennikowyrejestruje tylko poszczególne sprawy (zbiory dokumentów dotyczących jednej sprawy)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt