Rewalidacja zdalna sprawozdanie

Pobierz

Zrealizowano …………….. godzin zajęć rewalidacyjnych.Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej Wrzesień'18-styczeń'19.. ubiegającego się.. PSP Biała …………………………………………………… (nazwisko i imię prowadzącego zajęcia) Podstawa pracy z uczniem: .……………………………………………………………………………UWAGA/PROŚBA OD PROTOKOLANTA - Po wypełnieniu sprawozdania proszę usunąć zbędne kropki i ten komentarz.. Rewalidacja dziecka z wadą słuchu.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.Materiały do nauczania zdalnego w dniach 15 - 19 .02.2021.. Królik - scenariusz zajęć, autyzm.. Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji opracowała: Magdalena Świst-Madejek - Czytelniczka Portalu.. PROWADZONYCH .. NR ORZECZENIA .. ROK SZKOLNY 2019/2020.. - Przekazałam mamie XX materiały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych od pani XX.. W 2021 roku, na wiosnę, gdy pandemia zamknęła znów placówki oświatowe, prowadziłam nauczanie i zajęcia rewalidacyjne zdalnie.. ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.. Estetyka i poprawność pisma - kompensacja.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Ucznia ………………………………….… Klasy………… I semestr roku szkolnego …………………….. Nauczyciel prowadzący: Uczeń/ uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnymi Uczeń/ uczniowie realizowali zajęcia rewalidacyjne w wymiarze ……….……………… tygodniowo.. W I SEMESTRZE.. nauczyciel.. Co jest ważne w zdalnej rewalidacji?. Dzięki Internetowi miałam kontakt z dziećmi i rodzicami przesyłając im materiały do zabaw i ćwiczeń..

Roczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.

Zdalna szkoła powinna opierać się na ciekawych projektach, a nie żmudnych lekcjach - tłumaczy Paweł Gryc, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im.. Program zajęć wspomagających rozwój umiejętności społecznych został napisany na potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, właściwego funkcjonowania w sytuacji szkolnej, poprawy ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi oraz w relacjach z samym sobą.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.Nauczanie zdalne to obciążenie psychicznie i emocjonalne nauczycieli .. Data rozpoczęcia stażu - 02/09/2019 r. Data zakończenia stażu - 31/05/2022 r.Scenariusze zajęć rewalidacyjnych.. Wyzwanie, przed którym stanęliśmy jako pedagodzy specjalni -zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych za pomocą technik zdalnych wymagało od nas wiele wysiłku i kreatywności.SPRAWOZDANIE Z INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.. Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH .. o stopień nauczyciela dyplomowanego.. W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami klasy I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Liczba godz./sem.1.. rok szkolny.sem ………..

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r.Zanim zaczniemy pisać takie sprawozdanie, musimy oczywiście przygotować dane o klasie, wychowankach oraz napisać oceny opisowe (śródroczne, roczne) dla poszczególnych uczniów.

SEMESTR I ROK SZKOLNY 2017/2018.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Opis zadań realizowanych z uczniem na zajęciach: Wnioski do pracy:4 przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych; Przykładowa opinia o uczniu; Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej; Ocena opisowa końcowa klasa III - przykłady; Program nauczania języka polskiego dla ucznia z Ukrainy; Ocena efektywności pomocy pedagogicznej, program dla dziecka z autyzmem; Mocne i słabe strony uczniaSPRAWOZDANIE .. Zdalne nauczanie.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.. Co jest ważne w klasyfikacji śródrocznej, możesz przeczytać w artykule >> Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III.Autor:Katarzyna Topolska.. Grupa 4‑latki - Misie (więcej…) Sprawozdania dydaktyczne.. analiza zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej poszukiwanie informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej konsultacje telefoniczne z drugim wychowawcąPrzykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Ćwiczenia ruchu integracyjnego - przeliczanie figur - zajęcia rewalidacyjne Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych.stycznia 20, 2021 Akcja- zdalna rewalidacja!.

Przesyłałam ...Roczne sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacji indywidualnej prowadzonych zdalnie Marzenna Czarnocka Dodano: 17 maja 2021 Roczne sprawozdanie z zajęć prowadzonych z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinno mieć formę ilościowo-jakościową.Nauczyciel.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. Zajęcia rewalidacyjne odbywały się dwa razy w tygodniu .. Celem zajęć było, przede wszystkim, wzmocnienie i usprawnianie zaburzonych obszarów .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.. PUBLIKUJ U NASEduSpecjalni stycznia 13, 2021 Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych za pomocą technik zdalnych.. Tą forma pomocy w ciągu całego roku objęłam 21 uczniów.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych -terapia pedagogiczna Imię i nazwisko dziecka : Diagnoza : niepełnosprawność ruchowa w tym afazja motoryczna Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. ROK SZKOLNY 20………….. Nauczyciel prowadzący: Uczeń objęty zajęciami rewalidacyjnymi: l.p.Nazwisko i imię ucznia, klasaLiczba godz./tydz.. Na własny użytek przygotowałam karty pracy do wykorzystania podczas zdalnej rewalidacji z uczniami z klas 5 i 6 (autyzm w tym Zespół Aspergera).. Karty pracy do udostępniania na pulpicie komputera.. planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Zajęcia rewalidacyjne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. PROWADZONYCH Z UCZNIEM KLASY 7 .imię i nazwisko..

Zadania - rewalidacja kl.VI - tydzień 15-19.02.2021 r. M. Garbazik , K. Kłymko M. Garbazik - Idu-zima-17.pdf, Idu-czas-kalendarz, uzupełnij luki - 2 karty K. Kłymko - Idu-czas-kalendarz, podążaj wg strzałek, puzzle mat, mat.walentynkiPlik: sprawozdanie z pracy zdalnej Działania podjęte w celu organizacji pracy zdalnej To nowy rodzaj działań, jednakże, one naprawdę pochłaniają wiele czasu i są niezbędne.

- Przesłałam pani XX materiały do zajęć rewalidacyjnych korekcyjno-kompensacyjnych w formie, którą wybrała mama ucznia.. Stanisława Skalskiego i dodaje: Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy.. Nauczyciele prowadzący rewalidację zobowiązani są na koniec roku do oceny efektywności swoich działań, a tym samym do dokonania oceny postępów dziecka/ucznia i sformułowania wniosków dotyczących dalszej pracy.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Dary jesieni - scenariusz zajęć metoda osrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących.. W ROKU SZKOLNYM 2020/2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt