Odpowiedzialność pielęgniarki pdf

Pobierz

Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (1): 8-13 Słowa kluczowe: pielęgniarki, odpowiedzialność zawodowa AbStrAct Introduction.pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta: a) respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych, b) realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować c) poinformować pacjenta, w …Odpowiedzialność karna związana jest z naruszeniem przez pielęgniarkę zasad zapisanych w prawie obowiązującym społeczeństwo.. Jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo procedur i czynności wykonywanychOpinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne Katowice, dnia 22.12.2008 r.Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta.. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.IX.1937 r.W postępowaniu przed sądem pielęgniarek i położnych stroną jest również rzecznik odpowiedzialności zawodowej..

Szczególna staranność zawodowa pielęgniarki i położnej 4 2.

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, że błędu medycznego może dopuścić się tylko lekarz, już w 1937 r. sądy orzekały o błędach osób innych niż lekarz.. Żeby by być odpowiedzialnym, trzeba mieć świadomość odpowiedzialności.całodobowa opieka pielęgniarska była zgodna z obowiązującymi przepisami [6,7].. Działania powodujące odchodzenie pielęgniarek z zawodu są niebezpieczne dla przyszłości systemu opieki zdrowotnej, zarówno z powodu starzejących się kadr pielęgniarek, jak i z powodu starzejących się odbiorców usług pielęgniarskich.Odpowiedzialność pielęgniarki za błąd medyczny w świetle polskiego prawa.. Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności zawodowej i zabezpieczenia dokumentów.. Znajomość obowiązujących aktów normatywnych, praca zgodna z normami etyczno-deontologicznymi, stosowanie obowiązujących procedur daje gwarancję bezpieczeń- stwa zarówno pacjentowi, jak i pielęgniarkom.. Wierność tym zasadom jest drogowskazem do indywidualnego sukcesu zawodowego, a w dalszej kolejności do pozytywnych zmian dokonujących się w tym zawodzie.Pielęgniarka i położna mają obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta..

Ponosi ona odpowiedzialność nie tylko wobec prawa, ale przede wszystkim wobec własnego sumienia [9].

Przyczynami łamania takich zasad są głównie pośpiech, nieznajomość przepisów prawa oraz zły przepływ informacji.. Konsekwencje i postępowanie w razie naruszenia określa Kodeks Karny.. Przyjmującanajczęstsze zagadnienia występujące we współczesnych pielęgniarskich kodeksach etycznych dotyczą: relacji pielęgniarki ze współpracownikami, odpowiedzialności za zgłaszanie niekompetencji innych pracowników służby zdrowia, rozliczalności pielęgniarki za przekazywanie własnych funkcji komu innemu, odpowiedzialności w stosunku do pacjenta, …Pielęgniarka przyjmuje osobistą i zawodową odpowiedzialność za wykonywaną praktykę.. Odpowiedzialność zawodowa, etyka, kompetencje zawodowe pielęgniarek to tematy budzące coraz większeJul 9, 2021Potrzebą codzienności w pracy pielęgniarek jest zatem odwoływanie się do takich wartości, jak: miłość, uczciwość, wierność, dobro, prawda, sprawiedliwość.. Ma ona charakter majątkowy.• Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) 1953 r. / 2006 r. • Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej ( 1995r.. Gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia medycznego, czynności wykraczające poza jej kompetencje, podjęte nawet na zlecenie lekarza, podlegają odpowiedzialności lub współodpowiedzialności.du pielęgniarki, a przyjmowanie odpowiedzialności za człowieka chorego jest jej podstawową powinnością..

Pacjent tradycyjny to osoba całkowicie podporządkowana woli opiekunów medycz-nych (lekarza, pielęgniarki).

5.Stąd też rzecznicy praw pacjenta, okręgowe sądy zawodowe pielęgniarek i położnych, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, a także sądy powszechne mają już dzisiaj ręce pełne roboty.. Aby osiągnąć zdolność sprawowania profesjonalnej i holistycznej opieki nad chorym należy po- siadać nie tylko kompetencje zawodowe, ale też odpowiednią postawę moralną oraz umiejętności interpersonalne.PIELĘGNIARSTWA PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA REPETYTORIUM PRZEDEGZAMINACYJNE Redakcja ANDRZEJ KRUPIENICZ .. odpowiedzialność przed samym chorym.. Ich prawa i obowiązki wzbudzają wiele wąt - pliwości.. O błędach pielęgniarek sądy orzekają od dawna.. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W PRAWIE POLSKIM 2 1.1.. Pielęgniarka operacyjna sprawuje całościową opiekę nad pacjentem podczas zabiegów operacyjnych.. Odpowiedzialność cywilna jest to obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej szkody lub straty przez pielęgniarkę.. Pielęgniarka lub położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej, jeśli na przykład naruszy obowiązek: udzielenia pomocy medycznej, respektowania praw pacjenta,Zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej obejmuje całościowe, samodzielne, fachowe, biegłe, planowe przygotowanie oraz instrumentowanie przy jego przeprowadzeniu i nadzorze..

Należy zauważyć, że w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych nie został określony status pielęgniarki i położnej przed postawieniem im zarzutów.

Ma to miejsce szczególnie w przypadku sprawowania opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i cho - rym nieprzytomnym.Jan 4, 2022W ramach odpowiedzialności zawodowej z tytułu naruszenia zasad wykonywania zawodu, etyki zawodowej lub praw pacjenta pielęgniarki i położne mogą ponieść jedną z poniżej wymienionych kar: upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od 1 do 5 lat,Celem postępowania przed sądem pielęgniarek i położnych jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przewinienia zawodowego oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przewinień zawodowych, a także zapobieganie im oraz umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Spi S treści Spi S treści Spis treści 1.. 1.Pielęgniarki niechętnie wypowiadają się na temat łamania zasad odpowiedzialności zawodowej.. 5.Plik Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych.docx na koncie użytkownika kotmija • Data dodania: 15 gru 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.odpowiedzialność za Ŝycie ludzkie.. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ.. Świadomośćodpowiedzialności.. Ustalanie wysokości szkody 3 1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt