Sprawozdanie z praktyk wzór

Pobierz

Sprawozdanie z praktyk - wzór Author: Adam Redmer Description: Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport Last modified by: Grzegorz M. Szymański Created Date: 3/23/2017 10:04:00 AM Company: Politechnika Poznańska Other titles: Sprawozdanie z praktyk - wzórData złożenia dokumentów: dd mm rrrr SPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku MBiM Podstawa: Porozumienie / Wniosek o zwolnienie* Praktykant: Nazwisko Imię Numer indeksu Grupa / Specjalność studiów Miejsce realizacji praktyk: Pełna nazwa firmy / szkoły Pełen adres firmy / szkoły Osoba kontaktowa: Imię i nazwisko Stanowisko Telefon (0-##) #-###-### E-mail Termin realizacji praktyk: od dd mm rrrr do dd mm rrrr .Sprawozdanie z praktyk - wzór.. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki; 1.2. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpiecze ństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i słu żbowej; 1.3. nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zada ń wynikaj ących z programu praktyk; 1.4.SPRAWOZDANIE.. W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Nazwisko i imię studenta 2..

z przebiegu praktyki studenckiej.

Raport z praktyki winien być napisany według przedstawionego schematu i wydrukowany dwustronnie z numerami stron.SPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ PRAKTYKI Wygl ąd sprawozdania : • Sprawozdanie musi obejmowa ć ok. 20 stron (plus ewentualne zał ączniki) • Czcionka: Arial 11; odst ęp 1,5; marginesy: lewy / prawy 2,5 cm; górny / dolny 2,5 cmPodczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.: .pedagogika, sprawozdanie, praktyki studenckie, szkoła SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w Szkole Podstawowej im.. wzoru (formularz sprawozdania oraz trzy przykładowe wzory sprawozdań znajdują się poniżej, student .Jak napisać sprawozdanie z praktyk ?. Pełnomocnik Kierownika Specjalności ds.Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki znajduje się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania w zakładce dotyczącej praktyk.. Rodzaj wykonywanej pracy 6.. Chodzi mi o miesięczne sprawozdanie z praktyk technika obsługi turystycznej prosiłabym o jakiś wzór lub napisanie data to : 3.11-30.11 2013 miejsce : Zajazd kasztelańskiZałącznik Nr 5 - Wzór karty wstępnej praktyki zawodowej; Załącznik Nr 6 - Wzór skierowania; Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej; Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Załącznik Nr 9 - Wzór dziennika praktyk Sprawozdanie z realizacji praktyk ..

Miejsce praktyki (kraj, dokładny adres, telefon) 4.

Spędzanie wolnego czasu 7.. Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów pierwszego stopnia studiów kierunków ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1.1.. Ogólna charakterystyka przebiegu praktyk - kierunek ekonomia W roku akademickim 2010/2011 w grupie studentów I i II roku kierunku ekonomiaTechnik logistyk - Wzór sprawozdania z praktyki zawodowej do pobrania (doc.) SPRAWOZDANIE -wzórWzór.. W sprawozdaniu (na dwie, trzy strony lub więcej) piszemy generalnie czego student się nauczył i czym się wykazał (ale to na podstawie sprawozdania oceni pełnomocnik).. W ramach praktyki studentka zapoznała się z dokumentami szkoły tj.Sprawozdanie z praktyki podpisane przez promotora.. Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport.. W czasie praktyki studentka hospitowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyki i prowadziła samodzielnie lekcje w obecności opiekuna.. Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.Sprawozdanie z praktyk - wzór Author: Adam Redmer Description: Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport Last modified by: Andrzej Created Date: 3/27/2015 1:16:00 PM Company: Politechnika Poznańska Other titles: Sprawozdanie z praktyk - wzórSprawozdanie z przebiegu praktyk..

Moim opiekunem praktyk był sekretarz Goliny Henryk Bąk.

klasa:.. rok szkolny:.. /pieczątka lub pełna nazwa i adres / Termin praktyki: .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego.. Nawet jeśli Twoje sprawozdanie zajmie niewiele miejsca (może tylko jedną stronę), warto.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .. Sprawozdanie z konferencji.. Wzór dla sprawozdania z konferencji.. W wymiarze 120 godzin.. We wrześniu (najpóźniej do 10 października) należy złożyć w przygotowanej skrzynce dla praktyk wypełnione druki (podpisane przez promotora zgłoszenie i sprawozdanie): Zgłoszenie praktyki; Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (umowa, zaświadczenie itp.) .sprawozdanie z praktyk; wzór podania o praktyki; wzór umowa o praktyki; sprawozdanie wzór; wzory sprawozdań; wzór sprawozdania; praktyk; praktyki; gotowe wzory sprawozdań; sprawozdania .. Paweł Binerat.. imię nazwisko studenta.. Kontakty z rodziną rolnika (dotyczy praktyk w gospodarstwie rolnym na kierunku rolnictwo) 8.Jak napisać sprawozdanie z praktyk - wzór Skonstruuj stronę tytułową.. Wzór sprawozdania semestralnego z realizacji wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Ocena za sprawozdanie jest jedną ze składników oceny za praktykę.

Rok studiów i kierunek 3. w ……………………………………………………………………………………….. miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do ………….…………………………….. data rozpoczęcia praktyki data zakończenia praktyki.. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami związanymi z .Title: SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Author: Anna Arent Last modified by: Anna Arent Created Date: 5/28/2009 1:49:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJZ2-P-RG-2 WYDANIE N2 Strona: 1 z 2 WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko i imię studenta: .. Dyżury menadżera - zaliczenie praktykStaż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Zaczynając pisać warto wstępnie zebrać najważniejsze informacje na temat placówki, w której odbywaliśmy praktyki.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ., w terminie .. Gliwice1.1.. Nazwa Twojej uczelni lub szkoły Tytuł: "Sprawozdanie z praktyk zawodowych" (najlepiej wyróżnioną czcionką) Miejsce odbywania praktyk oraz .Sprawozdanie.. Miała ona miejsce w dniach …………… [data wydarzenia] .SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.. Poniżej przedstawiono fragmenty z uchwały RW dotyczące praktyk.praktyki (różne) • pliki użytkownika klejarka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • dziennik praktyk Magda.doc, Dziennik.praktyk.docŁączna liczba godzin praktyki wynosiła .. godzin.. W sprawozdaniu student ma za zadanie opisać miejsce w .1.. Data złożenia dokumentów: dd mm rrrrSPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku TransportPodstawa:Porozumienie / Wniosek o zwolnienie*Praktykant:NazwiskoImięNumer .Wzór sprawozdania z praktyki 1.. Kto jest właścicielem, gdzie się ona znajduje, co się na niej robi, ilu ma pracowników, jak funkcjonuje cała firma?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt