Kryteria oceny opowiadania

Pobierz

Trójdzielna kompozycja tekstu z zachowaniem wła ściwych proporcji mi ędzy wst ępem, rozwini ęciem i zako ńczeniem oraz narracj ą i dialogiem).. 2. opis wyglądu zewnętrznego 1p.. TEMAT (0-6)* I. Rozwinięcie tematu.. Strona główna.. Centralna Komisja EgzaminacyjnaSTAŁE KRYTERIA OCENIANIA, czyli NACOBEZU KLASY 1-3.. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Kryteria oceny opowiadania 1.. 0-1Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat rozprawki; Sprawozdanie1 KRYTERIA OCENIANIA PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VI FORMA WYPOWIEDZI KRYTERIA PUNKTACJA instrukcja I. Zachowana forma instrukcji II.. Kategoria Główna: nagroda za Najwyżej punktowany Zbiór poprzez zsumowanie punktów.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Danuta Marchlewska (OKE Warszawa) Hanna Wylężek (OKE Jaworzno) Recenzenci: prof. dr hab. Jakub Z. Lichański dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ i IBE dr Renata Bryzek dr Tomasz Karpowicz Informator został opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi..

Forma opowiadania.

Ekspozycja (w roli .KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA W ciekawy sposób rozwijasz temat- 1 pkt wprowadzasz elementy świata przedstawionego ( czas, miejsce, bohaterowie)- 1 pkt w ciekawy sposób prezentujesz bohatera ( bohaterów)- 1 pkt wprowadzasz elementy opisowe- 1 pkt stosujesz bogate i urozmaicone słownictwo, w tym .KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA w klasie 4.. Podział na 3 akapity.. IV Płynnośćopowiadania [właściwe tempo mówienia]KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia]Kryteria oceny opisu krajobrazu [klasy V - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz [punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania] 1p.. Właściwie posługuje się formą zaproszenia; ujmuje ważne informacje, odpowiadając na pytania: kto?. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1p.. gdzie?. Cel: Potrafię właściwie wyrażać swoje emocje.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń.. Subskrybuj: Posty (Atom) Przeglądaj notkiZasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. 0-1 Kompozycja (0-3 p.). Realizacja tematu/wymaganych elementów opowiadania (0-1-2-3 pkt) - wymaga dookreślenia w zależności od wybranego..

OPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.

V. Poprawność interpunkcyjna (2 błędy).. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. OPOWIADANIE) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Wstęp (0/10) - odczucia po wejściu na blog, wrażenia dotyczące szablonu, zastosowanych barw, .. Zgodność z tematem.. Realizacja tematu wypowiedzi 2.. Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji (co najmniej jeden przykład składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi) 0 - 1 p.Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. Zarysowanie tła zdarzeń (0-1-2 pkt).. kiedy?. kogo?. WYRAŻANIE EMOCJI.. Elementy twórcze 3. Kompetencje literackie i kulturowe 4. za całość pracy, jeśli: - wypowiedź w całości jest nie na temat,tworzenie pytań, które mogłyby być zadane do wysłuchanego opowiadania.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. 0-1 Porównania, epitety, frazeologizmy itp. IV Spójność i logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja.. SPOSOBY PRACY.. 0-1 Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI 1.. ZAPROSZENIE Uczeń: I. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: 2.. (0-2) Zasady oceniania 2 pkt - uczeń uzasadnia swoje stanowisko, podaje dwa argumenty..

Trafny tytuł (odpowiedni do treści opowiadania) 0 - 1 p. III.

kryteria oceny współpracy w grupie W ogólnej ocenie bierze się pod uwagę również terminowość i staranność wykonywania prac, obecność na sprawdzianach, chęć .OPOWIADANIA.. Język 7.. Kompozycja tekstu 5.. 0-1 0-1 0-1Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.. Kontroluję własne emocje.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. II Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu [niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od tematu opisu] 1p.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2p.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). VI.KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0 -3p.. 2 punkty II.. Zawiera co najmniej trzy elementy postępowania.. Kompozycja: - trójdzielna budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie - z zachowaniem odpowiednich proporcji); - zastosowanie co najmniej 3 akapitów; 0 - 1p..

1 punkt III.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

Brak komentarzy: Prześlij komentarz.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.. Wybór jednego najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę jego zawartość literacką wg kryterium członka Jury.. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1p.. (data i godzina), z jakiej okazji?. Rozwiązanie Król, Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 6.2.. 0-4 Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci 1p.. Poprawność ortograficzna (1 błąd).. Redaguje zaproszenie poprawnie językowo( dopuszczalny 1 błąd).. Poprawność językowa (1 błąd).. Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.. 4. ocena własna 1p.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Obecność dialogów i/ lub opisów, Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci, Indywidualizacja języka, Ekspresja przekazu, Stopień zainteresowania odbiorcy, Znajomość realiów.. 3. nazwanie cech i ich uzasadnienie 1p.. b) Zasady oceniania 1 pkt - poprawne wskazanie związku frazeologicznego i wyjaśnienie go.II Rozwinięcie tematu.. Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu ocena celująca W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym bez trudu rozumie prezentowane wypowiedzi niemieckojęzyczne i nawet, jeśli występują w nich noweOGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 .. rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu wskazuje tytuł, podtytuł, motto, puentę, punkt kulminacyjny1.. Spójno ść tekstu (istniej ą stylistyczne nawi ązania pomi ędzy poszczególnymi cz ęściami pracy).. Elementy twórcze: - czas akcji - miejsce akcji - przedstawienie postaciKryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] 1 p. V Wyraźne .Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 Opowiadanie I - właściwa forma wypowiedzi, kompozycja z formą wypowiedzi (opowiadanie) - 2 p. II - praca zgodna z tematem (całkowicie, częściowo) - 2 p. III - zachowany spójny tok wydarzeń - 1 p.Kryteria.. Przykładowe rozwiązanie Znaczenie sformułowania ryczeć jak lew - wypowiadać się/mówić donośnie, głośno, przerażająco.. Reaguję odpowiednio do sytuacji.. Relacje przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami (0-1-2 pkt).. Kompozycja (0-1-2 pkt).. III Bogactwo leksyki.. ZACHOWANIE.. IIIzachowania (unikanie cech opowiadania) -samodzielne formułowanie wniosków, opinii, ocena postaci 0-1 0-1 0-1 0-1 3.Kompozycja Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji, spójności i logiczności 0-1 4.Poprawność językowa Przestrzeganie poprawności językowej (składniowej, stylistycznej, leksykalnej,w przypadku opowiadania odtwórczego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt