Wzór sprawozdania z praktyk

Pobierz

Opisz firmę /hotel, w której/ym odbywasz praktykę • Nazwa firmy /hotelu, standard ( ile gwiazdek?). Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.Sprawozdanie.. Najlepiej do 15 czerwca (lub najszybciej jak to możliwe) należy na Teams'a wgrać do swojego NOTESU ZAJĘĆ skan dokumentu "Zgłoszenie praktyki".praktyki (różne) • pliki użytkownika klejarka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • dziennik praktyk Magda.doc, Dziennik.praktyk.docszkoły ( karta przebiegu praktyki).. Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport.. opiekuna praktyki.Sprawozdanie z przebiegu praktyk.. z przebiegu praktyki studenckiej.. Nazwisko i imię studenta: Kowalski Jan.. Miejsce praktyki (kraj, dokładny adres, telefon) 4.. Ilość przepracowanych godzin:-160- (wpisać wartość rzeczywistą - KONIECZNIE) Nazwa firmy: PHU Ekolux s.j.. Sprawozdanie z praktyk - wzór Author: Adam Redmer Description: Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport Last modified by: Grzegorz M. Szymański Created Date: 3/23/2017 10:04:00 AM Company: Politechnika Poznańska Other titles: Sprawozdanie z praktyk - wzórJak napisać sprawozdanie z praktyk - wzór Skonstruuj stronę tytułową.. Nazwa Twojej uczelni lub szkoły Tytuł: "Sprawozdanie z praktyk zawodowych" (najlepiej wyróżnioną czcionką) Miejsce odbywania praktyk oraz .Wzór sprawozdania z praktyki 1..

Sprawozdania z praktyki.

wzoru (formularz sprawozdania oraz trzy przykładowe wzory sprawozdań znajdują się poniżej, student .SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI.. Moim opiekunem praktyk był sekretarz Goliny Henryk Bąk.. Rodzaj wykonywanej pracy 6.. Nawet jeśli Twoje sprawozdanie zajmie niewiele miejsca (może tylko jedną stronę), warto.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .. W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Uwagi zakładowego opiekuna praktyk do realizacji praktyki studenckiej: Lp.. Data złożenia dokumentów: dd mm rrrrSPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku TransportPodstawa:Porozumienie / Wniosek o zwolnienie*Praktykant:NazwiskoImięNumer .nazwa zakładu pracy.. Termin odbywania praktyki: 2017.08.01 - 2017.08.31.. DATA / DZIEŃ TYGODNIA SPRAWOZDANIE (OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI) wzór ILOŚĆ GODZIN PODPIS OPIEKUNA 12.09.2014Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Wzór dla sprawozdania z konferencji.

w ……………………………………………………………………………………….. miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do ………….…………………………….. data rozpoczęcia praktyki data zakończenia praktyki.. Data złożenia dokumentów: dd mm rrrrSPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku TransportPodstawa:Porozumienie / Wniosek o zwolnienie*Praktykant:NazwiskoImięNumer .Imię Nazwisko studenta: Rok studiów: ; Semestr Nr albumu: Data SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ INFORMACJE OGÓLNE 1.. Kto jest właścicielem, gdzie się ona znajduje, co się na niej robi, ilu ma pracowników, jak funkcjonuje cała firma?Technik logistyk - Wzór sprawozdania z praktyki zawodowej do pobrania (doc.) SPRAWOZDANIE -wzórWzór.. Powiązanie z modułowymi efektami kształcenia (kod EKM) Author: Szczepan MoskwaSPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ PRAKTYKI Wygl ąd sprawozdania : • Sprawozdanie musi obejmowa ć ok. 20 stron (plus ewentualne zał ączniki) • Czcionka: Arial 11; odst ęp 1,5; marginesy: lewy / prawy 2,5 cm; górny / dolny 2,5 cm • Oprawa zbindowana • Strona tytułowa według zał ączonego wzoru Tre ść sprawozdania :Z2-P-RG-2 WYDANIE N2 Strona: 1 z 2 WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko i imię studenta: ..

Dyżury menadżera - zaliczenie praktyk.

Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów pierwszego stopnia studiów kierunków ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1.1.. Krótka charakterystyka gospodarstwa lub miejsca praktyki 5.. Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.Sprawozdanie z praktyk zawodowych - wzór Zaczynając pisać warto wstępnie zebrać najważniejsze informacje na temat placówki, w której odbywaliśmy praktyki.. W wymiarze 120 godzin.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Adres firmy:Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej; Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Załącznik Nr 9 - Wzór dziennika praktyk Sprawozdanie z realizacji praktyk .. Spędzanie wolnego czasu 7.. NIP firmy: 897-124-56-78.. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami związanymi z .Sprawozdanie z praktyki oraz rozmowa.. Głównym założeniem jest wykazanie sposobu podejścia do problematyki z punktu widzenia specjalności kierunku studiów oraz przedsiębiorstwa (obiektu) jako całości, a nie tylko w kategoriach poszczególnych przedmiotów nauczania.. • Położenie (miejscowość, adres) • Organizacja pracy w obiekcie ( stanowiska, zakres obowiązków) 2..

Potwierdzam opisany przebieg praktyki.

Krótka charakterystyka przebiegu praktyki (zadania, czynności, zakres pracy) data i podpis studenta/tki.. Adres stałego zameldowania: ul.Opolska 45/1, 53-430 Wrocław.. Rok studiów i kierunek 3.. Dyżury menadżera kierunku "finanse i rachunkowość" dla zaliczenia praktyk odbędą się w dniach:Wzór - nie drukować tej strony !. Kontakty z rodziną rolnika (dotyczy praktyk w gospodarstwie rolnym na kierunku rolnictwo) 8.Sprawozdanie z praktyk - wzór.. Pełnomocnik Kierownika Specjalności ds.Sprawozdanie z praktyki zawodowej 1 tydzień 1. imię nazwisko studenta.. Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport.. Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ., w terminie .. Miała ona miejsce w dniach …………… [data wydarzenia] .Sprawozdanie z praktyk - wzór.. Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (umowa, zaświadczenie itp.) Sprawozdanie z praktyki podpisane przez promotora.. Zakres tematyczny sprawozdania: Wpisz informację o szkoleniu bhp.Jak napisać sprawozdanie z praktyk ?. zgodnie z ustalonym programem, w terminie od ………….……………….. do .. podpis i pieczęć zakładowego.. Dziennika praktyki podpisanego przez nauczyciela opiekuna praktyki.. Ogólna charakterystyka przebiegu praktyk - kierunek ekonomia W roku akademickim 2010/2011 w grupie studentów I i II roku kierunku ekonomiaSPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.. Całkowita liczba godzin1.. Sprawozdanie z odbytej praktyki pedagogicznej Sprawozdanie z odbytej praktyki pedagogicznej powinno zawierać opis i sposób realizacji poszczególnych zagadnień programu praktyki.sprawozdanie z praktyk; wzór podania o praktyki; wzór umowa o praktyki; sprawozdanie wzór; wzory sprawozdań; wzór sprawozdania; praktyk; praktyki; gotowe wzory sprawozdań; sprawozdania .z różnych dziedzin zdobytych podczas praktyki.. Miejsce odbywania praktyk (w danym dniu) Czas praktyk (liczba godzin) Realizowane zadania w ramach praktyk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt