Cztery zasady prawidłowego redagowania tekstu

Pobierz

Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.. Zalety komputerowego tworzenia tekstów Głównymi zaletami edytora tekstu są: zapamiętywanie różnych wersji dokumentu w formie plików na dysku twardym lub innym nośniku; możliwość wykonania wydruku dokumentu:1 Podstawowe zasady redagowania tekstu Podczas redagowania tekstu nanosimy poprawki stylistyczne, gramatyczne i inne oraz przygotowujemy tekst do druku.. Najlepiej stosować jeden rodzaj fontu.. Spację stawiamy zawsze po znakach przestankowych (nigdy przed!).. Wybierz odpowiedni szablon i przygotuj plakat.. W swoim dokumencie używaj maksymalnie 3 różnych krojów czcionek - tekst z większą ich ilością jest nieczytelny i trudno się skupić na jego przyswajaniu.. Streszczenie powinno być sporządzone w języku polskim i angielskim.. Wykonaj polecenia: Wyszukaj za pomocą słownika błędy w tekście i popraw je.. Następnie ustaw wcięcia na początkach akapitów na 1,5 cm.. Nie ustawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakami cudzysłowiu.. Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość Nie używaj zbyt dużej liczby różnych krojów czcionek.. Nie pozostawiaj na końcu linii wyrazów jednoliterowych np. .Aby tekst był poprawnie zredagowany należy: - sprawdzić czy w tekście nie ma błędów (np. ortogaficznychi tzw. literówek) - wstawić między wyrazami tylko jedną spację - wstawić spację po każdym znaku interpunkcyjnym ( np. kropce, przecinku)- nigdy przed nimi - dostosować formatowanie tekstu do jego przeznaczenia..

Formatowanie i redagowanie tekstu.

5.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Nie zostawiaj samotnych liter, zbędnych spacji, enterów.. Aby tekst by' poprawnie zredagowany, naleiy m.in.: I. sprawdzaé, CZY tekst nie zawiera blçdów (min.. Umieść na nim poniższe informacje: tytuł: Inscenizacja fragmentów "Pana Tadeusza",W tekście głównym stosujemy czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów - ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru.. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi.Cele redagowania tekstów Wzrost pozycjonowania Budowa wizerunku Poprawa konwersji Jak przeredagować tekst?. - ze zwiększonym odstępem między poszczególnymi akapitami.Pod nim zapisz minimum 4 zasady prawidłowego redagowania tekstu.. Elementy typografii - krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków.. Czasem można użyć tzw. "sztywnej spacji" zwaną także "twardą spacją" lub .Formatowanie tekstu to m.in. ustalanie parametrów czcionek (kroju, atrybutów, wielkości znaków, kolorów), wyrównywanie tekstu (justowanie, centrowanie, dosuwanie do lewego czy prawego marginesu), ustalanie odstępu między wierszami oraz wielkości wcięć.Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac licencjackich na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Sosnowiec 2020..

Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.

Wyra-zistość (ang. legibility) określa czy krótki fragment tekstu — jak tytuł rozdziału lub śródtytuł — jestedytor tekstu, reprezentacja tekstu w komputerze, polskie znaki diakrytyczne, zasada ich pisania, klawiatura (znaczenie klawiszy na klawiaturze), treść a forma dokumentu, pliki tekstowe, forma dokumentu (wiersz, akapit, odstęp między wierszami, krój i wielkość czcionek, marginesy, wyrównanie).Natomiast zasady, które obowiązywały przy sporządzaniu maszynopisów powinny być również stosowane przy pisaniu tekstów na komputerze.. Miejsce i rok obrony Ad 2.. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.. Nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym ), }, ].. Należy zadbać o to, aby tekst był odpowiednio rozmieszczony na stronie, dzięki czemu dokument będzie bardziej czytelny.. Podtytuł: Praca magisterska napisana pod kierunkiem (tu należy podać tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy promotora) 5.. Spacje, wcięcia, tabulatory.. ortograficznych i tZW. literó- wek), np. stosuj4c wbudowany slownik ortograficzny,1.4 Czytelność i wyrazistość tekstu Czytelność tekstu (ang. readability) określa czy duży fragment tekstu jest łatwy do przeczytania..

Podział tekstu na akapity 2.

Nie używaj zbyt wielu czcionek, pogrubień.. d) Plik zapisz pod nazwą Latarnik_akapity.docx.. Tekst w miarę pisania będzie przesuwany w lewo.Zasady redagowania tekstów Szczegóły Opublikowano: czwartek, 22, maj 2014 10:07 Z.Kleszcz 1. ów.4.. 12 pkt, d) czcionka Times New Roman.. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c) rozmiar czcionki: min.. Streszczenie powinno być skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy, nie należy ich pisać w metajęzyku, nie powinnyZasady redagowania tekstu w word 1. wstawiać między wyrazami 1 spację 2. wstawiać spacje zawsze po znaku interpunkcyjnym, nigdy przed nimi 3. nie oddzielać nawiasów lub cudzysłowów spacjami od tekst, który jest w nich ujęty; tekst powinien być zawsze ,,przyklejony" do nawiasu lub cudzysłowów 4. dostosować formatowanie tekstu do jego przeznaczeniaZasada nr 6.. Dla formatu A4 rozmiar ten wynosi 12 punktów.. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.. Zasada nr 7.. Jeżeli używamy nawiasu (cudzysłowu lub apostrofu), to po spacji stawiamyWażne zasady redagowania tekstów 1.. .1 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1.. Istnieją dwa rodzaje akapitów: - z wcięciem pierwszego wiersza, Uwaga: Nie robi się wcięcia pierwszego akapitu po tytule lub śródtytule..

Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.

"Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac magisterskich na Wydziale Nauk .. prawidłowy zapis cytowania w tekście pracy przedstawia się następująco: Nowak i Kowalski [ ],Zasady poprawnego redagowania tekstu 1.. Sformatuj drugą część tekstu tak samo jak pierwszą za pomocą .. Klawisz spacji służy tylko do wstawiania pojedynczych odstępów między wyrazami.. Nie zostawiaj kropki na końcu tytułów.. Wyróżnienia zaciemniają obraz, zamiast zwracać uwagę czytelnika.. e) objętość: 8 15 stron 2.. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka.. Wpisz nagłówek ZASADY i nadaj mu styl Nagłówek 2, a dla zasad zastosuj punktory.. ad.1 Krój pisma - charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych.1.. Spis treści powinien oddawać podział tekstu pracy na części (rozdziały, podrozdziały), ze wskazaniem stron, na których rozpoczynają się one w .. Tekst pracy powinien być podzielony na następujące rozdziały numerowane cyframi .. prawidłowy zapis cytowania w tekście pracy przedstawia się następująco: Nowak i Kowalski [ ], jeśli 3 lub więcej autorów - Nowak i wsp.. Malarza format.. Zachowaj spójność tekstu oraz estetykę.ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z następującymi wymaganiami edytorskimi: • edytor MS Word PL (wersja dowolna); • marginesy po 2,5 cm; • interlinia - pojedyncza; wyrównanie obustronne; • czcionka podstawowa - Times New Roman CE 12p;Techniczne zasady redagowania tekstu 1. q Tabulator prawy — ustawia początek tekstu względem prawej krawędzi punk-tu tabulacji.. Zasady te przyczynić się mają do poprawności i estetyki sporządzanego tekstu, a co za tym idzie w późniejszym etapie różnego rodzaju prac oraz sporządzanych przez nas pism.c) Podziel tekst na dwa akapity (w wybranym miejscu).. Oto 10 zasad ważnych zasad poprawnego językowo redagowania tekstów: Należy zadbać o czytelność tekstu.. Tekst w miarę pisania będzie przesuwany w prawo.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Jeżeli będzie dobrze rozmieszczony, to z pewnością zyska na atrakcyjności.. Wtedy cały dokument jest jednolity i profesjonalny.. Po tytułach nie stawiamy kropki.. Kontrola antyplagiatowa Określenie zgodności z wytycznymi Zbadanie wartości merytorycznej Eliminowanie błędów językowych Podsumowanie Aby tekst był wysokiej jakości, należy go nie tylko dobrze napisać, ale również solidnie sprawdzić.Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt