Wzór cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pobierz

6 ustawy -Karta Nauczyciela Pouczenie: Od oceny dorobku zawodowego za okres stażuprzysługujeodwołaniedo Zachodniopomorskiego Kuratora Oświatyw terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. 7 Karty Nauczyciela).Awans zawodowy nauczycieli podstawa prawna: art. 9a - 9g KN (Dz.U.. Imię i nazwisko nauczyciela: .. 2.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Sprawdź jakie i poznaj procedurę wystawiania cząstkowej oceny dorobku zawodowego oraz kontynuacji stażu.OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1. sposoby realizacji, przykłady.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć.. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. 2 KN, to jest w związku ze zmianą miejsca świadczenia pracy przez nauczyciela, w treści oceny dorobku zawodowego dokonanej za okres całego stażu uwzględnia .okres stażu -wcześniej "projekt oceny dorobku zawodowego" (art. 9c ust.. Data ukończenia stażu: 31.05.2005r.. ………………………………… pieczęć i podpis dyrektora ………………………………… data i podpis nauczyciela Wzór oceny dorobku zawodowego za okres stażuProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01. z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta?u i zasi?ga opinii rady rodziców..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Data rozpoczęcia stażu : .Artykuł aktualny w stosunku do nauczycieli, którzy także po 1 września 2018 r. otrzymują ocenę dorobku zawodowego za okres stażu tj. nauczycieli, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy w dniu 1 września 2018 r. są w trakcie realizacji stażu rozpoczętego z początkiem roku szkolnego 2017/2018.nauczyciela stażysty .. za okres stażu Proponuję dla Pana(i) .. który(a) w terminie od .. do .. realizował(a) staż na nauczyciela kontraktowego, ustalenie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.nauczyciela w sprawozdaniu, u?atwia dyrektorowi opracowanie oceny dorobku zawodowego za okres sta?u.. Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Współpraca z nauczycielem, który rozpoczyna dopiera pracę w szkole to duże wyzwanie oraz wielka odpowiedzialność.Otrzymałem ocenę dorobku zawodowego: .. (miejscowość, data) (podpis nauczyciela) pełna nazwa rady rodziców.. imię, nazwisko nauczyciela.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. w okresie od dnia 1 września 20. do dnia 30 czerwca odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego.. Może być ona pozytywna lub negatywna.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.Nauczyciele kontraktowi i mianowani mogą kontynuować staż w innej placówce, jeżeli spełnią 3 warunki..

2005 r.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu I.

nauczyciela kontraktowego .. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie FB.. 5 KN) Ocena pracy.. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3. pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. ZA OKRES DOTYCHCZAS ODBYTEGO STAŻU · Imię i nazwisko nauczyciela: · Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: NAUCZYCIEL RELIGII · Stopień awansu zawodowego: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY · Okres i miejsce odbywania stażu: 01.09.2003 r. - 31.08. sposoby realizacji (samodzielnie, udział w szkoleniach), przykłady.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela .. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego Opiekun stażu: mgr Izabela Dziura Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2002r..

Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4.

Uzasadnienie Pani …………….. Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5.. Dnia 1 września … roku złożyła do Dyrektora Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowyArt.. 6 oraz Art. 9f ust.. Informacje o nauczycielu: 1) Imię i nazwisko .. 2) Miejsce zatrudnienia.. 3) wymiar zatrudnienia.Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.. Zarówno opiekun sta?u, jak i rada rodziców maj?. Po zakończeniu stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela..

Pobierz wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm./ przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani Agnieszki Wendy nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej xxx za okres stażu odbytego od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku.6.. Przepis prawa Opis Art. 6a ust.1 KN Ocena pracy: 1)po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i. dyplomowanego 2)po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust.8.- Karta Nauczyciela /tj.. tzn. wg ustaleń dyrektora szkołyNauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Pozostało jeszcze 90 % .4.Opiekun nauczyciela kontraktowego zobowiązany jest do opracowania projektu cząstkowej oceny dorobku zawodowego na koniec roku szkolnego i złożenia u wicedyrektora, w którego nadzorze pedagogicznym pozostaje nauczyciel kontraktowy oraz projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ukończenia .. "Awans Zawodowy Nauczyciela Kontraktowego - Wzory Dokumentów" zawiera m.in. plan rozwoju zawodowego, przykłady zadań, arkusz autodiagnozy.Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - wzór Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.plPocząwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Pani Izabela Zacharska rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Urszulinie.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani .. rozpoczęła pracę w .. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się jednocześnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. W okresie odbywania stażu Pani .. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Ośrodka.Pobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt