Wzór oceny pracy wicedyrektora szkoły

Pobierz

K.K. Baczyńskiego w CzęstochowieWzór 3.. Na wniosek Kuratorium Oświaty z dnia 18 stycznia 2007 r., Burmistrz Warki dokonał cząstkowej oceny pracy Elżbiety W., negatywnie oceniając działalność dyrektora szkoły, czemu dał wyraz w Karcie Oceny Pracy Dyrektora - ocena cząstkowa z .Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5. w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia;Rezygnacja ze stanowiska "Struktura organizacyjna spółdzielni nie przewiduje stanowiska głównego księgowego, a jedynie stanowisko (.. Opinie (0) Wicedyrektor szkoły może złożyć rezygnację z pełnienia powierzonej mu funkcji.. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i .Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Umowa o pracę na czas określony na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dla osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy) • 84 Wzór 6.Tymczasem z pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu z dnia 18 stycznia 2007 r. wynika, że postępowanie w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły Elżbiety W. zostało wszczęte z jej inicjatywy, na podstawie art. 6a ust..

wzor pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora.

Numer sprawy:……………………………………….. • Ocena pracy dyrektora szkoły dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 KN oraz w art. 68 ust.. Rada pedagogiczna (nazwa szkoły) pozytywnie opiniuję pracę Dyrektora (nazwa szkoły) Pani (tytuł, imię i nazwisko dyrektora).. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawuj ący nadzórAby móc pełnić funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze, nauczyciel będzie musiał legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy.. W odpowiedzi na wniosek z dnia ……………….. Dyrektor/Wicedyrektor i jego obowiązki i uprawnienia w procesie głównym - kształcenie.. 4.Dyrektor szkoły dor ęcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór okre śla zał ącznik do rozporz ądzenia.. nazwa organu oceniającego.. 30 października 2018.Pierwszą możliwością odwołania ze stanowiska jest złożenie przez wicedyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Opis.. Ocena merytoryczna kandydata (propozycja) • 82 Wzór 4.. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) Opiniuje (pobierz: wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły zaopiniowanej pozytywnie przez radę pedagogiczną)ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im..

(nazwa szkoły) 2. a/a.

Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie.uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.. 6 ustawy Karta Nauczyciela 1 oceny pracy dyrektora szkoły 2 dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę.. wpisać zgodnie z rzeczowym wykazem akt ZNP.. 1, 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - także obowiązkówOd dnia 1 września 2019 r. żadnym zmianom nie ulegnie art. 64 ust.. Z tak sformułowanej normy wynika, że konstytutywny skutek odwołania z funkcji związany jest ze złożeniem oświadczenia woli przez wicedyrektora szkoły.. - nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją.Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli (więcej…) 14 listopada 2018.. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (art. 41 ust..

Artur Foremski Dyrektor Eduradydziałalności szkoły.

Rezygnację należy odróżnić od "przymusowego" odwołania wicedyrektora ze stanowiska .Wzór wniosku o objęcie opieką przedszkolną na podstawie rozporządzenia MEiN z 26 marca 2021 r. Od kilku dni pytają nas Państwo o to jak poprawnie sformułować wniosek dla rodziców uprawnionych do skorzystania z opieki przedszkolnej w dniach 29 marca - 11 kwietnia, czyli w okresie czasowego ograniczenia działalności przedszkoli.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich .Pobierz wzór oceny ryzyka zawodowego wicedyrektora szkoły (przedszkola) Pozostało jeszcze 94 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły - wzór.. (kopię z potwierdzoną datą wpływu pisma nauczyciel zatrzymuje dla siebie)Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli.. stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwolania z nich .Program szkolenia: 1.. Procesy zarządzania - w tym prawo wewnątrzszkolne.. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły od dnia 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie .wzór pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.pdf (21 KB) Pobierz..

Jezeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne.

przedszkolu.Poznaj zasady powolywania dyrektora szkoly oraz wicedyrektora szkoly.. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Ocena współpracy dyrektora szkoły z radą pedagogiczną.. Zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej (przykładowy) • 83 Wzór 5.. Kupuję dostęp do wzoru.. (nazwa szkoły) negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Uzasadnienie: Pani dyrektor (imię i nazwisko dyrektora) w obszarze odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły tworzy warunki do pracy zespołów: edukacji .Wzór opinii do oceny pracy dyrektora szkoły.. Dyrektor .. ; 2 egz.. Ocena pracy ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w wyniku odwołania jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.145_Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii (przykładowy wzór).rtf : 42,6k : 146_Karta oceny pracy nauczyciela (wzór).rtf : 44,9k : 147_Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły_przedszkola (przykładowy wzór).rtf : 43,3kOceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.. Kategorie: Edukacja, Rezygnacja, Rezygnacja ze szkoły.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., zgodnie z którym jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu .Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. U z a s a d n i e n i e*.. (podpis nauczyciela) Otrzymują: 1.. Decyzja organu posiada zaś charakter .W piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora.. Ocena co najmniej bardzo dobra w okresie ostatnich 5 lat pracyDziś zarys obowiązków zwykle powierzanych wicedyrektorowi, w następnych częściach refleksje na temat sztuki delegowania uprawnień i warsztatu pracy wicedyrektora jako osoby, od której zależy nie tylko dobra organizacja bieżącej pracy placówki, ale przede wszystkim klimat i prawidłowe relacje interpersonalne.. w sprawie wyrażenia opinii o pracy Pani/Pana .Hospituje nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.. Odpis karty oceny pracy wł ącza si ę do akt osobowych nauczyciela.. (pismo nr … z dnia …………………) w sprawie wyrażenia opinii do oceny pracy Pani/Pana …(wpisać imię i nazwisko ocenianego dyrektora)…, Dyrektora …(wpisać nazwę szkoły lub placówki)…, działając na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 6a ust.. 10,00 zł.. Pieczątka nagłówkowa oddziału ZNP miejscowość, data.. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt