Sprawozdanie wychowawcy klasy

Pobierz

Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Uczniowie niesklasyfikowani: Lp.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. wychowawca: .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. rok szkolny 2016/2017.. Uczniowie kl. II zazwyczaj odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracują z zespołem, aktywnie uczestniczą w .wszyscy wychowawcy rozwijali u dzieci umiejetnoéé radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi, wdraŽajac uczniów do éwiadomego uczestnictwa w Žyciu klasy.. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc)Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. I-III (poprawione) Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. IV-VIII (poprawione) Zestawienie klasyfikacyjne (kl. IV-VIII-arkusz kalkulacyjny) Uzasadnienie ocen.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY..

Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.. Sprawozdanie wychowawcy klasy Koniec roku szkolnego 2020/2021 Jakie działania wychowawcze zostały przeprowadzone przez wychowawcę w związku ze zmianą sposobu realizacji obowiązku szkolnego ze stacjonarnego na zdalny (zmiany w odniesieniu do planowanych działań wychowawcy)?. Lp.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy za I PÓŁROCZE 2016/2017 Ogólne uwagi o klasie: Praca wychowawcza w tym półroczu skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników, a także stworzenie zgodnego zespołu klasowego, tak, aby każdy uczeń czuł się dobrze w naszej klasie.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Informacje ogólne.. Liczba uczniów: klasyfikowanych ze wszystkich przedmiotów ………………………….. zwolnionych …………………………………………………………….Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych..

sprawozdanie wychowawcy klasy …….

Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. DLA KLAS II .. Ilość uczniów1.. Średnia ocen klasy: Frekwencja klasy: 5.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Zwolnionych z zajęć: nie ma.. Klasa III liczy 10 uczniów.. I Wyniki nauczania.. Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.. Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Ilość uczniów1.. Nazwisko i imię wychowawcy klasy: 2.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ.. Klasa …………………….. Imię i nazwisko wychowawcy .. LICZBA UCZNIÓW: ZAPISANYCH…………KLASYFIKOWANYCH…….PROMOWANYCH…………….. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Frekwencja 92,86.. Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego .Oto wzory sprawozdań do pobrania..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.

ROK SZKOLNY 2018/2019.. Nieklasyfikowanych: nie ma.. INFORMACJE STATYSTYCZNE.. Materiały na radę podsumowującą.. KLASA…………………………WYCHOWAWCA………………………………………….. Analiza frekwencji klasy.sprawozdanie wychowawcy kl. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk.. Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy.. Imię i nazwisko ucznia Przedmiot Podstawa zwolnieniaPodgląd treści.. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .. Ogólna liczba uczniów w klasie, z podziałem na płeć.Analiza i realizacja Planu wychowawcy klasy; Wykaz form doskonalenia zawodowego; Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności .. za semestr I - rok szkolny 2010/ 2011. klasa: .. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Imię i nazwisko ucznia Przedmiot Przyczyna 6.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu; Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy; Ocena pracy wychowawczej w klasieSprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII.

PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań.. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Klasy 7: wychowawca klasy 7a uaktua ze swoja klasa kontrakt/regulamin klasy, miato to na celu redukowanie zachowaó agresywnych dziekiSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Imię i nazwisko wychowawcy: mgr .. semestralne / roczne.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?. Rada pedagogiczna ……………….. Materiały na radę klasyfikacyjną.. Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce (imię i nazwisko ucznia, średnia ocen) Uczniowie z ocenami niedostatecznymi:………., co stanowi……………….%klasy.Sprawozdanie z pracy wychowawczej-rozliczenie planu wychowawcy klasy, krótka charakterystyka zespołu klasowego, problemy, wsparcie innych osób (pedagog.Charakterystyka nauczycieli w szkołach o niskim poziomie agresji.. Liczba uczniów: Dziewcząt: Chłopców: 4.. Problemy wychowawcze: Problemy wychowawcze w klasieSposoby rozwiązywania problemów.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Frekwencja.. Klasa .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Uczniowie zwolnieni z zajęć decyzją dyrektora szkoły: Lp.. Wychowawca: 3. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Stan klasy w dniu klasyfikacji:.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt