Interpretacja indywidualna ordynacja podatkowa

Pobierz

Interpretacje indywidualne gwarantują wnioskodawcy, że zastosowanie się do nich nie będzie powodowało negatywnych skutków (art. 14l, 14m o.p.)Ordynacja podatkowa wyróżnia dwa typy interpretacji podatkowych: interpretację indywidualną i interpretację ogólną.. Minister finansów może ją wydać z własnej inicjatywy, o jej wydanie może też wnioskować podatnik.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.. Dodatkowo zobowiązany jest do przedstawienia .Uzyskał interpretację, która została uwzględniona w decyzji z 2 stycznia 2019 r., ustalającej zobowiązanie podatkowe na 2019 r. W lutym interpretacja została zmieniona, jednak skutki .Ordynacja podatkowa, jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.. W przypadku wystąpienia .Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku..

14f Ordynacja podatkowa (Ord.

Mimo wprowadzonych w ordynacji podatkowej zmian podatnik może skorzystać również z interpretacji ogólnej.. Składający wniosek jest zobowiązany w sposób wyczerpujący przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.. Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.. Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu .Interpretacja ogólna i objaśnienia podatkowe.. Obowiązujące regulacje prawne uniemożliwiają złożenie wniosku o wydanie interpretacji w przypadku kilku podmiotów, które są zaangażowane w określone zdarzenie .. Zgodnie z jej brzmieniem osoba składająca wniosek zobowiązana jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego .Ordynacja podatkowa.. Kwestię tego, co taki wniosek powinien zawierać w swojej treści, regulują przepisy Ordynacji podatkowej..

- Ordynacja podatkowa - § 1.

Indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest w oparciu o art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa (Op).. Indywidualna interpretacja podatkowa jest urzędową odpowiedzią na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych konkretnego zdarzenia.. Ordynacja podatkowa (Dz.U.. .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu .Indywidualna interpretacja podatkowa - rodzaje wniosków Wniosek ORD-IN.. Wniosek kierujemy do KIS w wersji papierowej lub elektronicznej przez e-PUAP.Jednym z punktów nowej Ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie w 2020 roku, są nowe opłaty za interpretację podatkową..

Ordynacja podatkowa (Dz.U.

art. 239d, ustawy z 29 .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r.Art.. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, zgodnie z art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej, może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).. Opis działania formularza.. Z kolei stosowanie się do zaleceń jej treści nie podlega karze.. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób .§ 2.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. Inaczej mówiąc, interpretacja indywidualna polega na tym, że przedsiębiorca we .Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu..

Szczegóły znajdziesz poniżej.- Ordynacja podatkowa - Dz.U.

Interpretacja ogólna ma taki sam zakres ochrony, jak interpretacja indywidualna.Indywidualne interpretacje to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach.. § 3.System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz innych informacji podatkowych.Elementy wniosku o wydanie interpretacji.. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie .Ordynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.Indywidualne interpretacje podatkowe.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie jego działalności jako organu podatkowego.. Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.. Jeśli przedstawiony przez podatnika stan faktyczny we wniosku wyda się urzędnikom zbyt skomplikowany, wnioskodawca zapłaci więcej.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Indywidualną interpretację podatkową otrzyma każdy podatnik/płatnik/inkasent po złożeniu stosownego wniosku o jej wydanie.. Interpretacje indywidualne wydawane są wyłącznie na wniosek podatnika.. Wyszukiwarka.. Podstawę prawną indywidualnych interpretacji podatkowych stanowią Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.Interpretacja przepisów prawa podatkowego (1) Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek podatnika Zgodnie z dyspozycją art. 14b par..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt